Get Adobe Flash player
Prośba do udziałowców i nie tylko:
dotyczy zebrania bieżących wniosków dotyczących innowacji, pomysłów o zwiększenie przychodów w Spółce. Wnioski można składać na emaila, do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki, telefonicznie (sms), lub co miesiąc na zebraniach zarządu.
stat4u
OGŁOSZENIE
Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej w Międzybrodziu Żywieckim zaprasza wszystkich Członków Wspólnoty na udział w zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w siedzibie Spółki WLP przy ul.Beskidzkiej 14a w dniu 01.03.2020 o godz. 8:45 W przypadku braku frekwencji następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu po 30 minutach od terminu pierwszego.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Zatwierdzenie porządku zebrania.
6. Odczytanie sprawozdania rocznego przez zarząd za rok 2019.
7. Odczytanie protokołu komisji rewizyjnej za rok 2019.
8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Spółki WLP.
9. Wniosek w sprawie poszerzenia szlaku zrywkowego Żar działka nr 2482/17.
10. Uchwała w sprawie dywidendy.
11. Przedstawienie planu finansowego i gospodarczego na rok 2020.
12. Przedstawienie prac na rok 2020.
13. Wolne wnioski.
14. Przedstawienie propozycji uchwał i wniosków przez Zarząd Spółki i wniosków przez członków zebrania.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Zatwierdzenie planu finansowego i gosp. na rok 2020.
18. Zakończenie zebrania.
Spółka została utworzona na podstawie decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu z dnia 24 marca 1964 r. L.Rol.VI-13/12/62/64 , oraz decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Żywcu z dnia 12 lutego 1968 r. PSÓ-IV-40/32/68 stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169).
Pierwsze zmianki potwierdzone są odpisem z wykazu gospodarzy uprawnionych do pasania bydła w lasach dworskich – pochodzą z roku 1867
Członkami spółki są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej.
Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Międzybrodzie Żywieckie posiada osobowość prawną i działa na podstawie statutu.
Terenem działalności spółki są grunty wspólne o powierzchni 210,79 ha, położone na obszarze wsi Międzybrodzie Żywieckie i Czernichowa obejmujące 24,05 ha pastwisk i łąk oraz 181,57 ha lasów i gruntów leśnych.
W lasach WLP dominującymi gatunkiem drzew są świerk i buk, zajmują one prawie 60% powierzchni. Spory jest udział sosny i jodły wynoszący około 17% i 11%, reszta powierzchni to składy drewna, drogi i potoki.
Na obszarze WLP prowadzimy prace związane z racjonalnym zagospodarowaniem gruntów wspólnoty, polegające między innymi na zasadzaniu i pielęgnacji drzewostanu, pozyskanie i zrywka drewna, sprzedaż pozyskanego drewna, wykaszanie traw, tworzeniu nowych i poprawianiu istniejących dróg dojazdowych do działek wspólnoty, dzierżawą terenów WLP i wiele innych prac związanych z tą działalnością. Większą część prac wykonują członkowie zarządu Spółki, którzy są wybierani na ogólnym zebraniu członków na okres czterech lat, prace które nie mogą wykonać ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji lub specjalistycznego sprzętu wykonują firmy zewnętrzne na zlecenie Spółki w drodze przetargu.