Get Adobe Flash player
Prośba do udziałowców i nie tylko:
dotyczy zebrania bieżących wniosków dotyczących innowacji, pomysłów o zwiększenie przychodów w Spółce. Wnioski można składać na emaila, do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki, telefonicznie (sms), lub co miesiąc na zebraniach zarządu.
stat4u
OGŁOSZENIE
Zarząd Wspólnoty dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej w Międzybrodziu Żywieckim zaprasza wszystkich członków Wspólnoty na udział w Nadzwyczajnym Ogólnym Zebraniu, które odbędzie się w siedzibie Spółki WLP przy ul. Beskidzkiej 14 A w dniu 13.05.2022 o godz. 18.00. W przypadku braku frekwencji następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu po 30 minutach od terminu pierwszego.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Zatwierdzenie porządku zebrania.
6. Przedstawienie propozycji projektu uchwały przez Zarząd Spółki W sprawie dzierżawy Firmy PLAY
7. Interpelacje i zapytania.
8. Uchwała: W sprawie dzierżawy Firmy PLAY
9. Głosowanie.
10. Zakończenie zebrania.
11. Wypłata zaległej Dywidendy


STATUT SPÓŁKI

Wydanie 2017

DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WE WSI
MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE, POWIAT ŻYWIECKI,
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1. Nazwa, siedziba, teren i przedmiot działalności spółki.

§ 1.

Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Międzybrodzie Żywieckie zwana dalej „spółką” posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.1.

Siedzibą spółki jest lokal położony w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Beskidzkiej 14 A w powiecie żywieckim, województwo śląskie, nabyty na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 9612/2002 r. z dnia 28 listopada 2002 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Pruszczyńskiej w Żywcu ul. Rynek 1

§ 2.2.

Spółka nosi nazwę „Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej w Międzybrodziu Żywieckim”

§ 3.

Terenem działalności spółki są grunty wspólne o powierzchni 206,0455 ha, położone na obszarze wsi Międzybrodzie Żywieckie i Czernichów obejmujące 24,9987 ha pastwisk i łąk oraz 181,0468 ha lasów i gruntów leśnych.

§ 4.

Spółka została utworzona na podstawie decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu z dnia 24 marca 1964 r. L.Rol.VI-13/12/62/64 , oraz decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Żywcu z dnia l2 luty 1968 r. PSÓ-IV-40/32/68 stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

§ 5.

Przedmiotem działalności spółki jest sprawowanie zarządu nad wspólnotą i jej racjonalne zagospodarowanie.

 

2. Członkowie spółki, ich prawa i obowiązki oraz warunki dopuszczenia
do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej.

§ 6.1.

Członkami spółki są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej.

§ 6.2.

Jeżeli członkiem spółki obejmującej lasy i grunty leśne oraz nieużytki przeznaczone do zalesienia jest Państwo, osoba reprezentująca interesy Państwa jest nadleśnictwo lasów państwowych.

§ 6.3.

Ogólne zebranie członków spółki może uchwalić przyjęcie do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej, pod warunkiem, że:
1) wyraża na piśmie chęć przystąpienia do spółki,
2) wniosą do spółki, w celu wspólnego zagospodarowania, grunty przylegające do wspólnoty o obszarze ustalonym przez ogólne zebranie członków; udział w korzyściach i obowiązek uczestniczenia w kosztach wspólnego zagospodarowania określa się dla tych członków proporcjonalnie do wniesionego obszaru gruntu.

§ 6.4.

Wykaz członków spółki oraz wielkość ich udziału we wspólnocie zawiera załącznik do statutu.

§ 7.

Członkowie spółki maja prawo:
1) uczestniczyć we wszystkich korzyściach osiąganych przez spółkę,
2) brać udział w obradach ogólnych zebrań członków spółki i współdecydować
w zarządzaniu spółką w granicach zakreślonych niniejszym statutem,
3) wybierać i być wybieranymi do organów spółki,
4) dopuszcza się zamiennik w naturze w formie deputatu drzewnego stanowiącego równowartość wynagrodzenia brutto za pracę wykonaną na rzecz spółki.

§ 8.

Członkowie spółki maja obowiązek:
1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach członków, spółki,
2) podporządkowywać się uchwałą ogólnego zebrania członków spółki, jak również postanowieniom zarządu spółki wydanym w granicach zakreślonych niniejszym statutem,
3) wspólnie dokonywać prac związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów spółki,
4) świadczyć we właściwych terminach robociznę, dostarczać materiały i środki transportowe w rozmiarze odpowiadającym wielkości udziału, a w razie niemożności wykonywania tych świadczeń w naturze wpłacać kwoty pieniężne na pokrycie zastępczego ich wykonania, jak również uczestniczyć w kosztach związanych z działalnością spółki.

 

3. Organy spółki, sposób ich powoływania i zakres działania.

§ 9.

Organami spółki są:
1) ogólne zebranie członków,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.

§ 10.1.

Ogólne zebranie członków spółki jest najwyższym jej organem.

§ 10.2.

Zwyczajne ogólne zebranie członków spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej w Międzybrodziu Żywieckim zwołuje zarząd Spółki przynajmniej raz do roku po zakończeniu roku kalendarzowego najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

§ 10.3.

Nadzwyczajne ogólne zebranie członków spółki zwołuje zarząd spółki w miarę potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej, Wójta Gminy lub na wniosek 1/3 członków spółki.

§ 10.4.

Nadzwyczajne ogólne zebranie członków spółki powinno być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku w tym przedmiocie.

§ 11.1.

Członkowie spółki mogą brać udział w obradach ogólnego zebrania członków osobiście lub działać przez pełnomocników. W imieniu osób niezdolnych do czynności prawnych występują ich przedstawiciele ustawowi. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i przedłożone zostać przewodniczącemu zebrania przed rozpoczęciem obrad.

§ 11.2.

Każdy członek spółki ma prawo do jednego głosu bez względu na wielkość posiadanego udziału. Uchwały ogólnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 11.3.

Przewodniczącego zebrania wybierają zebrani spośród siebie zwykłą większością głosów.

§ 11.4.

Jeżeli na zebraniu jest obecnych mniej niż połowa wszystkich członków, zebranie przeprowadza się z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie w tym samym dniu po 30 minutach od terminu pierwszego. Uchwały ogólnego zebrania członków przeprowadzonego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 11.5.

Protokół obrad ogólnego zebrania członków spółki wraz z powziętymi na zebraniu uchwałami wpisuje się do księgi protokołów. Protokół podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 12.1

Do zakresu działania ogólnego zebrania członków spółki należy w szczególności:
1) uchwalanie statutu spółki oraz jego zmian,
2) wybór przewodniczącego zarządu, członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz ich odwoływanie,
3) przyjmowanie do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej oraz określanie obszarów gruntów, jakie oni maja wnieść do spółki w celu zagospodarowania tego gruntu, łącznie z gruntami wspólnoty,
4) uchwalanie przedstawianego przez zarząd spółki wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych spółki i rocznych planów prac gospodarczych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia gospodarstwa leśnego oraz decydowanie na wniosek zarządu w sprawach dotyczących zatrudnienia fachowego personelu administracyjnego w lasach należących do wspólnoty,
6) decydowanie na wniosek zarządu spółki w sprawie sposobu wykorzystywania pożytków osiąganych ze wspólnoty oraz w sprawie podziału tych pożytków pomiędzy poszczególnych członków spółki,
7) uchwalanie przedstawionego przez zarząd planu finansowego,
8) ustalanie rodzaju i rozmiaru świadczeń rzeczowych i robocizny oraz wysokości wpłat pieniężnych potrzebnych do wykonania zadań przewidzianych w planie prac gospodarczych,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań rachunkowych oraz udzielanie zarządowi absolutorium z działalności,
10) ustalanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie zarząd spółki może zaciągnąć, oraz decydowanie o przeznaczeniu pożyczek, na których zaciągniecie wyraził zgodę Wójt Gminy,
11) ustalanie rodzaju i rozmiaru inwestycji potrzebnych do osiągnięcia celów spółki oraz uchwalanie niezbędnych na ten cel środków,
12) uchwalanie regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki przez jej członków,
13) ustalanie warunków użytkowania gruntów i urządzeń spółki przez osoby nie będące członkami spółki,
14) zatwierdzanie przedstawionego przez zarząd spółki podziału nadwyżek i strat,
15) Ustanowienie wielkości wynagrodzeń dla pracowników spółki oraz członków zarządu i komisji rewizyjnej,
16) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczania części dochodów spółki na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne,
17) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia, zamiany, jak również przeznaczenia na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części,
18) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki, gdy istnienie jej stanie się bezprzedmiotowe.

§ 12.2.

Uchwały ogólnego zebrania dotyczące spraw wynikłych z § 12 ust.1 pkt.1 i pkt.5 wymagają zatwierdzenia przez Starostę Żywieckiego.

§ 12.3. 

Uchwały ogólnego zebrania dotyczące spraw wynikłych z § 12 ust.1 pkt. 4, 10, 12 i 17  wymagają zatwierdzenia przez Wójta Gminy.

§ 13.1.

Zarząd spółki jest jej organem wykonawczym.

§ 13.2.

Zarząd spółki składa się z 4 do 6 członków, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Sekretarza oraz skarbnika wybierają członkowie zarządu spośród siebie na swym pierwszym posiedzeniu w dniu wyboru przez ogólne zebranie. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

§ 13.3.

Wybranym do zarządu może być każdy zdolny do czynności prawnych członek spółki. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków; jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równa ilość głosów, o wyborze rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 13.4.

O jawności lub tajności wyborów decydują członkowie większością głosów osób obecnych na zebraniu.

§ 14.1.

Pracą zarządu spółki kieruje przewodniczący, który zwołuje zebrania zarządu, zawiadamiając członków zarządu o terminie i przedmiocie obrad przynajmniej na 3 dni przed zebraniem.

§ 14.2.

Obrady zarządu spółki są protokołowane, a uchwały zapisywane w przeznaczonej do tego celu księdze i każdorazowo podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza, a jeżeli sekretarz zastępuje przewodniczącego zarządu -sekretarza i jednego z członków zarządu.

§ 15.1.

Do zakresu działania zarządu spółki należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji ogólnego zebrania lub komisji rewizyjnej.

§ 15.2.

W szczególności do zakresu działania zarządu spółki należy:
1) reprezentowanie spółki,
2) wykonywanie uchwał ogólnego zebrania członków spółki,
3) opracowywanie projektu wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych oraz rocznych planów prac gospodarczych w tym zakresie,
4) opracowanie projektu regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki,
5) przedstawianie Staroście Żywieckiemu do zatwierdzenia uchwalonego przez ogólne zebranie członków spółki planu zagospodarowania lasów, gruntów leśnych albo nieużytków przeznaczonych do zalesienia oraz regulaminu ich użytkowania jak również użytkowania urządzeń spółki w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia uchwały,
6) opracowywanie i przedstawianie zebraniu ogólnemu do zatwierdzenia planu finansowego,
7) organizowanie i przeprowadzanie zamierzonych prac zgodnie z uchwalonymi przez ogólne zebranie członków i zatwierdzonymi planami prac,
8) nadzór nad wykonywaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń spółki oraz racjonalnym użytkowaniem gruntów i urządzeń spółki zgodnie z uchwalonym i zatwierdzonym regulaminem,
9) opracowywanie wniosków w sprawie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia gospodarstwa leśnego, zlecanie sporządzenia tego planu oraz przedstawianego Staroście Żywieckiemu w celu zatwierdzenia,
10) występowanie do właściwych organów administracji z wnioskami w sprawie zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania, uzyskania zezwolenia na wyrąb drzew w lesie, podziału lasu, zalesienia gruntów rolnych oraz udzielania pomocy Państwa w zakresie zagospodarowania lasów spółki,
11) organizowanie czynności gospodarczych w lasach i na gruntach leśnych, zarządzonych przez właściwe organy nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
12) przygotowywanie wniosków dotyczących rocznego użytkowania lasu i prac hodowlanych,
13) przygotowywanie wniosków w sprawie zatrudnienia fachowego personelu administracyjnego w lasach należących do wspólnoty,
14) podział obowiązków w zakresie wykonywania robocizny oraz świadczeń rzeczowych i pieniężnych, związanych z zagospodarowaniem gruntów, jak również budowa i konserwacja urządzeń spółki w granicach uchwalonych przez zebranie ogólne,
15) zawieranie umów o wykonanie doraźnych robót i prac leśnych oraz dostawę sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania zadań spółki,
16) regulowanie rachunków, prowadzenie kasy i księgowości,
17) przedstawianie ksiąg rachunkowych, umów itp. do kontroli właściwym organom nadzorczym i komisji rewizyjnej spółki oraz prowadzenie sprawozdawczości z wykonywania planu prac i planu finansowego,
18) przygotowywanie materiałów i wniosków na ogólne zebranie członków spółki,
19) zwoływanie  zwyczajnych i nadzwyczajnych ogólnych zebrań członków spółki oraz zawiadamianie Wójta Gminy o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania ogólnego członków spółki,
20) zarządzanie zastępczego wykonania świadczeń rzeczowych i robocizny niewykonanych w terminie przez członków spółki,
21) występowanie do właściwych organów o ściągniecie w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych należności spółki nie uiszczonych w terminie płatności,
22) opracowywanie wniosków w sprawie podziału pożytków uzyskiwanych z gruntów rolnych i lasów pomiędzy poszczególnych członków spółki,
23) przedstawianie Staroście Żywieckiemu  zmian statutu uchwalonych przez ogólne zebranie członków spółki, jak również zgłaszanie do ewidencji gruntów zatwierdzonych zmian statutu oraz zmian w obszarze wspólnoty gruntowej, w wykazie osób uprawnionych, w składzie osobowym zarządu i komisji rewizyjnej,
24) zaciąganie zobowiązań i pożyczek do wysokości ustalonej przez ogólne zebranie        członków spółki, na które wyraził zgodę Wójt Gminy,  
25) przedstawianie zebraniu ogólnemu wniosków w sprawie zbycia, zamiany, jak również przeznaczenia na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części,
26) zawieranie umów dzierżawy gruntów należących do wspólnoty lub ich części na warunkach określonych przez ogólne zebranie.

§ 15.3.

Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej otrzymują wynagrodzenie za swe czynności w wysokości ustalonej przez ogólne zebranie członków spółki  oraz mają  prawo do zwrotu kosztów podróży.

§ 15.4.

Członkowie zarządu w zakresie swojej działalności powinni przestrzegać ściśle obowiązujących przepisów oraz przepisów niniejszego statutu, jak również zarządzeń i decyzji wydanych przez organy sprawujące nadzór nad zagospodarowaniem wspólnoty gruntowej.

§ 16.1.

Komisja rewizyjna jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności spółki.

§ 16.2.

Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków spółki przez ogólne zebranie członków spółki zwykłą większością głosów na okres 4 lat.

§ 16.3.

Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.

§ 16.4.

Przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego zastępcę wybierają jej członkowie spośród siebie.

§ 16.5.

Komisja rewizyjna jest obowiązana przynajmniej raz do roku skontrolować całą działalność zarządu i złożyć sprawozdanie ze swych czynności na dorocznym ogólnym zebraniu członków spółki. W szczególności komisja rewizyjna obowiązana jest kontrolować działalność gospodarczą zarządu oraz gospodarkę finansową, zwłaszcza w zakresie prawidłowości wykonania planu finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dochodów kasowych.

§ 17.1.

Komisja rewizyjna niezależnie od kontroli, o której mowa w § 16 ust.5, obowiązana jest dokonać czynności kontrolnych na żądanie 1/3 członków spółki lub Wójta Gminy.

§ 17.2.

Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać do zbadania bilansu spółki Rzeczoznawcę z dziedziny księgowości oraz wystąpić do niezależnego źródła o opinie prawną w sprawach dotyczących spółki.

§ 17.3.

O dostrzeżonych w toku kontroli nieprawidłowościach komisja rewizyjna obowiązana jest zawiadomić niezwłocznie zarząd spółki, a o nadużyciach -zarząd oraz Wójta Gminy.

§ 17.4.

Przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków komisji rewizyjnej.

 

4. Fundusze i rachunkowość spółki.

§ 18.

Fundusze spółki powstają z własnych środków spółki, a w szczególności:
1) z wpłat dokonywanych przez członków na pokrycie kosztów wykonywania zadań Spółki,
2) z działalności gospodarczej i dochodów z majątku spółki,
3) z pożyczek,
4) z wpływów ze sprzedaży lub zamiany majątku spółki,
5) z darowizn i zapisów.

§ 19.1.

Dla wykonania zadań związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów i urządzeń spółki członkowie spółki są obowiązani do corocznych świadczeń rzeczowych i robocizny oraz do uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością spółki.

§ 19.2.

Rozmiar świadczeń rzeczowych i robocizny oraz wysokość udziału w kosztach ustala się w stosunku proporcjonalnym do wielkości udziału w gruntach spółki.

§ 20.

Spółka może na warunkach określonych przez ogólne zebranie członków zezwolić osobom nie będącym członkami spółki na odpłatne korzystanie z gruntów i urządzeń spółki. Korzystanie to nie może jednak utrudniać należytego zagospodarowania wspólnoty gruntowej ani uszczuplać możliwości pełnego wykorzystania przez członków spółki ich uprawnień do wspólnoty.

§ 21.

Spółka może za zgodą Wójta Gminy zaciągać pożyczki na cele związane z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów spółki na warunkach określonych przez ogólne zebranie członków.

§ 22.1.

Rachunkowość spółki prowadzi skarbnik lub księgowy. Za zgodą ogólnego zebrania członków spółki zarząd może zatrudnić w tym celu pracownika o odpowiednich kwalifikacjach.

§ 22.2.

Zobowiązania spółki powinny być podpisywane przez przewodniczącego zarządu i skarbnika lub księgowego.

§ 22.3.

Rozchodowanie przez zarząd środków pieniężnych i składników majątkowych spółki jest dopuszczalne tylko na cele uchwalone przez ogólne zebranie członków spółki i w rozmiarach uwidocznionych w planie finansowym spółki.

§ 22.4.

Zarząd jest obowiązany przechowywać środki pieniężne spółki na rachunku bieżącym w instytucji oszczędnościowo-pożyczkowej lub bankowej. Do podjęcia pieniędzy z rachunku bieżącego potrzebne są łącznie dwa podpisy, w tym skarbnika i przewodniczącego zarządu albo ich pełnomocników.

§ 22.5.

Zarząd zobowiązany jest do przyjmowania wszelkich wpłat jedynie za pośrednictwem konta bankowego.

§ 22.6.

Zarząd zobowiązany jest do regulowania wszelkich należności tyko poprzez przelewy z konta bankowego na konto wierzyciela.

 

5. Podział dochodów i strat.

§ 23.

Podziału pożytków z użytków leśnych pomiędzy poszczególnych członków dokonuje się w stosunku proporcjonalnym do wielkości ich udziałów w gruntach spółki.

§ 24.1.

Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swym majątkiem.

§ 24.2.

Członkowie spółki odpowiadają za zobowiązania spółki proporcjonalnie do wielkości udziałów w gruntach spółki i tylko do wysokości wartości swych udziałów w gruntach spółki.

 

6. Zbycie i zamiana wspólnot gruntowych.

§ 25.1.

W razie sprzedaży nieruchomości stanowiącej Wspólnotę gruntową Gminie przysługuje  prawo pierwokupu.

§ 25.2.

Uprawnieni do  udziału we wspólnocie gruntowej mogą podjąć uchwałę o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność w częściach ułamkowych.

§ 25.3.

Uchwała, o której mowa w ust.2, jest podejmowana jednogłośnie przez wszystkich uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. W przypadku braku jednomyślności stosuje się odpowiednio art.199 zdanie drugie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. Zm.)

§ 25.4.

Uchwała o której mowa w ust. 2, określa współwłaścicieli nieruchomości  i wielkość przypadających im udziałów we współwłasności. Wielkość udziału jaki przysługuje współwłaścicielowi odpowiada wielkości udziału jaki przypadał mu we wspólnocie gruntowej.

§ 25.5.

Uchwała, o której mowa w ust.2, wymaga formy aktu notarialnego.

§ 25.6.

Z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust 2, następuje otwarcie likwidacji spółki, o której mowa w art. 14 ustawy o zagospodarowaniu Wspólnot Gruntowych.

 

7. Rozwiązanie i likwidacji spółki.

§ 26.1.

Rozwiązanie spółki następuje, gdy na skutek całkowitego zbycia gruntów istnienie jej staje się bezprzedmiotowe.

§ 26.2.

Wyznaczenie likwidatorów spółki i zadysponowanie majątkiem ruchomym spółki następuje na ogólnym zebraniu członków spółki.

§ 26.3.

Jeżeli zebranie ogólne nie wyznaczy likwidatorów, Wójt Gminy  wyznaczy ich z urzędu.

 

 

Regulamin

Użytkowania Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej
w Międzybrodziu Żywieckim
  • Ze Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej w Międzybrodziu Żywieckim korzystać mogą wszyscy uprawnieni z tym, że podział pożytków leśnych będzie proporcjonalny
    do wielkości ich udziałów.
  • Na potrzeby Wspólnoty składać się będą zagospodarowania gruntów takie jak:
    zalesiania, odnawiania, pielęgnacje młodników i drzewostanów, ochrony lasów, sprawy administracyjne, podatkowe itd. Dopiero po zapewnieniu odpowiednich środków na realizację w/w celów i innych spraw związanych z prawidłowym działaniem spółki, pozostała część pożytków może być podzielona pomiędzy poszczególnych członków Wspólnoty w stosunku proporcjonalnym do wielkości ich udziałów we Wspólnocie.
  • Organizacją wyrębu będzie zajmował się Zarząd Wspólnoty w szczególności czynił będzie starania o wyrąb drzewa organizował drwali do wyrębu, przygotowywał wnioski Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej w Międzybrodziu Żywieckim itp.
  • Sprawą organizowania czynności gospodarczych w lesie jak zalesień i odnowień zajmował się będzie Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej.
  • Ochronę lasu przed kradzieżami leśnymi sprawował będzie Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej lub wyznaczony Gajowy.
  • Uprawnieni mają prawo do pierwszeństwa kupna drzewa po złożeniu wniosków w terminie 1 miesiąca. Sprawę przydziału drzewa na cele społeczne każdorazowo rozpatrywać będzie Ogólne Zebranie Członków Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Pastwiskowej w Międzybrodziu Żywieckim.